You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Política de privacitat i protecció de dades

En compliment d’allò establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals, l’informem que les que ens ha facilitat en fer la seva comanda o l'alta com a usuari/a quedaran incorporades en fitxers i seran tractades amb la finalitat de comunicar-li informacions sobre les nostres activitats, ofertes i promocions que creguem que poden ser del seu interès si vostè no ho desestima.

Les seves dades no seran, en cap cas, cedides a tercers més enllà de les exepcions taxades per la llei pel què fa a autoritats judicials, tributàries, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat o altres ens públics degudament habilitats.

Així mateix, les entitats bancàries i empresa de transport contractada poden rebre les dades estrictament necessàries pel compliment de les seves funcions en el contracte entre el Mercat Municipal de Puigmercadal i el client.

Igualment, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, que li reconeix l’esmentada Llei, adreçant-se directament al responsable del fitxer: Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, amb domicili a Carrer Muralla del Carme 5 08241, Manresa, Barcelona,  amb NIF G59441733, inscrita al Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 23477 amb data 26-05-2000. Per a la seva comoditat, també podrà exercir aquests drets enviant un correu electrònic a contacte@mercapuigmercadal.cat.

*En el cas que el vostre usuari tingués ja registrats moviments financers, aquests (i CAP altra dada identificativa) quedaran a disposició de les autoritats tributàries o judicials per un termini de quatre anys a comptar des del dia d'operació i sempre que la petició estigui deguda i legalment acreditada.

Condicions d'ús

INFORMACIÓ LEGAL
Les dades identificatives del titular de la pàgina web són: Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, amb domicili a Carrer Muralla del Carme 5 08241, Manresa, Barcelona, e-mail: contacte@mercatpuigmercadal.cat amb NIF G59441733, inscrita al Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 23477 amb data 26-05-2000.

L’accés a la pàgina web és gratuït, amb excepció dels serveis que s’assenyalin expressament, als que es podrà accedir d’acord amb les respectives condicions particulars segons s’expressen, en les que es recullen els preus del producte o Servei, indicant si s’inclouen o no els impostos aplicables i, en el seu cas, les despeses d’enviament.

Aquesta informació legal es complementa amb la Política de Privacitat, amb les Condicions Generals d’Ús de la Pàgina web i, en el seu cas, amb les Condicions Particulars de cada Producte o Servei recollides expressament.

Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació facilitada a través de la/es seva/es pàgina/es. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen a la pàgina web dels que és titular. Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, tampoc es fa responsable del contingut d’altres pàgines d’Internet a les que puguin dirigir-se els links o enllaços col·locats a la pàgina web de Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL
L’accés al present Portal és responsabilitat de cada Usuari, qui s’obliga a utilitzar el Portal de forma diligent, i comporta el coneixement i acceptació sense reserves de cap classe, de les Condicions Generals d’ús i de les Condicions Generals de Contractació continguts al Portal, així com de la Llei, les bones costums i la bona fe, abstenint-se d’utilitzar el Portal de forma que impedeixi el seu normal funcionament, o que causi danys o perjudicis, directa o indirectament, als drets legítims de Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal o a qualsevol tercer. L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presentes Condicions Generals.

La Pàgina web té un caràcter merament informatiu, essent orientatiu tot el publicat, sense que pugui entendre’s com oferta comercial. Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració de la pàgina web i dels continguts i serveis que s’hi incorporen, així com les presents Condicions d’Accés i les Condicions Generals de Contractació i/o les condicions particulars que, en el seu cas, s’incloguin, procurant informar l’usuari d’aquest canvi, sempre que les circumstàncies li ho permetin, mitjançant una publicació a la pàgina web.

L’accés i l’ús de certs continguts i serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i regalaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides. L’accés i l’ús d’aquests continguts i serveis implicarà la plena adhesió a les Condicions Particulars que els regulen, quedant aquestes Condicions Particulars automàticament incorporades a les presents Condicions Generals. En cas de contradicció entre Condicions Generals i Particulars, prevaldran les Condicions Particulars respecte als termes incompatibles i només respecte als continguts i serveis sotmesos a aquesta específica regulació.

OBLIGACIONS DE L’USUARI
A títol merament enunciatiu, l’Usuari s’obliga a:

En cas que es registri, s’obliga a proporcionar veraçment les dades facilitades i a mantenir-les actualitzades;
Ús exclusiu del Portal i de tots els seus continguts per a finalitats lícites i no prohibides, que no infringeixin la legalitat vigent ni siguin lesives per a Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal ni per qualsevol tercer;
No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, i en general qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, a la discriminació o de qualsevol forma atempti contra la moral, l’odre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat, la imatge de tercers, i en general, la normativa vigent;
No difondre, emmagatzemar o introduir mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, virus, dades, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu que sigui susceptible de causar danys al Portal o a qualsevol sistema, equip de Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, de qualsevol proveïdor de Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal o de qualsevol tercer;
A custodiar adequadament el nom d’usuari i la contrasenya, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. L’Usuari es compromet a comunicar a Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, qualsevol risc d’accés al Nom d’Usuari i/o a la Contrasenya per part de tercers;
No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant el contingut del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol finalitat comercial, ni per a emmagatzemar dades personals de tercers;
No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en l’ús del Portal;
No destruir, manipular inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, dels seus proveïdors o de tercers;
No es pot hipervinclar el portal mercatpuigmercadal.cat amb qualsevol altra pàgina web sense prèvia autorització;
Una vegada registrat l’usuari al Portal, Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, li proporcionarà els codis identificatius i les claus necessàries per poder operar en el portal. Els codis identificatius i les claus d’accés proporcionats per Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació de l’usuari registrat comunicar a Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, els eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals. Serà responsabilitat de l’usuari registrat la custòdia dels codis i claus essent l’únic responsable de l’elecció, la pèrdua, sostracció, o ús no autoritzat de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que això pugui comportar. L’usuari es pot donar de baixa comunicant-ho a contacte@mercatpuigmercadal.cat, sense que aquesta baixa tingui caràcter retroactiu.

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
L’Usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual de Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal i de qualsevol altre tercer. Tots els continguts que es mostren al Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i/o intel·lectual de Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, no es responsabilitza de possibles errors en el contingut del Portal. Els serveis oferts i no sotmesos a contractació prèvia, són oferts a l’Usuari sense cap contrapartida i només comporten per l’Usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes, per tant sobre aquests serveis Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Així mateix Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Portal en quant al seu funcionament, excloent-se de qualsevol responsabilitat a Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal en cas de danys i perjudicis patits per l’usuari que es puguin derivar de la mana de disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis.

Aquestes Condicions Generals s’aplicaran tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació que s’efectua a través del Portal com a la prestació dels serveis oferts al Portal, per tant regiran en tot moment, tant per la simple navegació pel Portal com per l’adquisició de béns i/o la prestació de serveis en el marc del Portal, si bé aquestes últimes activitats es sotmetran addicionalment, tant a les Condicions Generals d’Ús, com a les Condicions Generals de Contractació i les Condicions Particulars que, en el seu cas, poguessin existir.

És responsabilitat de cada Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar els riscos a través de les xarxes obertes. Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, no es fa responsable dels possibles perjudicis derivats de, a títol enunciatiu i no limitatiu:

inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema o en els aparells o equips dels usuaris, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o navegació pel sistema;
retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’internet o en altres sistemes electrònics;
que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes;
impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, degudes a l’usuari, a tercers o a supòsits de força major;
la privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l’usuari i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.

LEGISLACIÓ I FUR
La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de Manresa als que l’Usuari es sotmet expressament.

Política de cookies

Què són les cookies?

Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a la visita d'un usuari a una determinada pàgina web i emmagatzemada en el navegador de l'usuari, de manera que el lloc web pot consultar l'activitat prèvia.
Posseïxen una data de caducitat, que pot oscil·lar des del temps que dure la sessió (cookies de sessió), fins a una data futura especificada a partir de la qual deixen de ser operatives (cookies persistents).

Quines cookies utilitzem en l'apartat de la botiga en línia del Mercat de Puigmercadal?

Aquesta pàgina web, llevat que s'indiqui el contrari, utilitza cookies per ajudar a analitzar l'ús que fan els usuaris del Lloc web i optimitzar el seu ús, així com cookies necessàries per al funcionament correcte del Lloc web. L'objectiu de la utilització de cookies és personalitzar l'accés al Lloc web amb el propòsit d'optimitzar la navegació i el funcionament de la Web, millorar els nostres serveis, i mostrar-li continguts amb les preferències de l'usuari, mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació.
En concret, Mercat de Puigmercadal utilitza les cookies següents en el Lloc web:

 • Cookies d'ús intern: les cookies d'ús intern són cookies pròpies utilitzades per al millor funcionament de la web, com ara per a l'autenticació de l'usuari; el manteniment de la sessió quan navega per la pàgina; etc. La desactivació d'estes cookies pot impedir el funcionament correcte d'algunes de les funcionalitats de la web.

  PHPSESSID Autenticació d'usuaris
  cookieControlPrefs Registre de cookies acceptades
 • Cookies Analítiques: les cookies analítiques són cookies de tercers utilitzades per a recollir estadístiques sobre l'activitat de l'usuari en visitar la pàgina i la seva activitat general. Aquestes cookies permeten optimitzar la navegació per la nostra pàgina web i garantir el millor serveia l'usuari, sense que es faci la identificació personal de l'usuari.

  _ga Google Analytics

Les cookies analítiques i per a publicitat comportamental són cookies gestionades a través de Google Analytics i Google Adwords.

Es realitza el tractament de dades personals a través de cookies?

En aquells casos en què les cookies permeten la identificació de l'usuari (determinades cookies analítiques), Mercat de Puigmercadal l'informa que és responsable del tractament d'estes dades i únicament les tractarà amb la finalitat de gestionar la funció específica de cada cookie, d'acord amb el que es descriu en l'apartat anterior.
L'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, en els termes que s'establixen en la LOPD, dirigint-se a l'adreça següent: contacte@mercatpuigmercadal.cat.

Com s'eliminen?

Vosté pot rebutjar i eliminar fàcilment les cookies instal·lades en el seu ordinador. Els procediments per al bloqueig i l'eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. A continuació, li proporcionem els enllaços per a la configuració en els principals navegadors:

Si les rebutja podrà seguir utilitzant el nostre Lloc web, si bé podrà tenir limitat l'ús d'algunes de les prestacions.

Condicions de contractació i venda

Els preus de venda que apareixen al lloc Web inclouen tots els impostos.

La divisa per transaccions dineràries entrants o sortints és, exclusivament, l'Euro (€).

L’usuari pot escollir realitzar el pagament mitjançant la passarel·la de pagament del lloc Web, en el moment de l’entrega/recollida, o ajornat en funció de les condicions particulars de contractació.

Totes les operacions de compra, distribució, reclamacions i devolucions tenen com a actors únics la Associació de Concessionaris del Mercat Puigmercadal, amb domicili a Carrer Muralla del Carme 5 08241, Manresa, Barcelona,  amb NIF G59441733, inscrita al Registre General d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 23477 amb data 26-05-2000 i el client, major d'edat i amb capacitat jurídica suficient.

En cap cas es podrà comprar a través de la web a cap parada de forma directa. Tots els productes son previament adquirits pel Mercat Municipal de Puigmercadal i són gestionats i tractats per ell.

Les comandes se serviran en el termini sol·licitat pel client, sempre que sigui possible.
En cas que sigui impossible complir la sol·licitud del client, es pactarà per telèfon un
altre horari o lloc de lliurament. En el cas que la comanda no es pugui lliurar en les
condicions pactades per causa imputable al client, aquest s’haurà de fer càrrec de les
despeses que això generi i també de l’import de la comanda.

Articles de venda restringida

En compliment d'allò que disposa la Lei 2/1995, de 2 de març, contra la Venda y Publicitat de Begudes Alcohòliques a Menors, queda expressament prohidida la seva venda a menors de 18 anys.

En el supòsit que la comanda inclogui begudes alcohòliques, l'usuari no podrà procedir amb la compra sense acceptar de forma expressa el formulari pel qual declara ser major d'edat o retirar de la comanda dit producte o productes.

Formes de pagament

La forma de pagament del mercat és mitjançant tarja de crèdit o dèbit, essent admeses Visa, Visa Electron 4B, Euro6000, MasterCard, American Express y Maestro.

Formas de pago

Així mateix, en funció del compte d'usuari, s'acceptarà el pagament a l'entrega o recollida o bé aplaçada (albarà i factura) de la comanda.

Seguretat dels mitjans de pagament electrònics

El lloc web usa tècniques de seguretat comunment acceptades a la indústria emprant només comunicacions sobre SSL, encriptades i, exclussivament sobre protocol HTTP 2.0. L'establiment mai guarda ni coneix dades identificatives de tarjetes, essent aquestes enviades en forma de token encriptat previament per la entitat operadora de la passarela de pagament si s'escau o per redirecció a la mateixa pasarela.

Servei d’entrega a domicili

Si fa la seva comanda abans de les 23:59h. pot sel·leccionar la recepció de la mateixa a partir del dia següent dins les franges horàries disponibles al formalitzaar la compra.

El Servei a domicili s'efectuarà a les zones habilitades (Manresa i poblacions o municipis amb veïnatge colindant) , a través dels serveis de transport adaptats per no trencar la cadena de fred dels aliments, a les franges horàries habilitades per a la entrega de comandes i que el client podrà escollir en el procés de compra.

Podeu indicar una adreça de lliurament a domicili i afegir noves adreces de lliurament si preferiu rebre la vostra comanda en un altre lloc a la vostra àrea privada. En el moment en què tramiti la teva comanda, podrà sel·leccionar l'adreça on vols rebre la teva compra.

Cost del Servei a domicili

El cost del servei a domicili serà abonat pel client a la mateixa transacció de compra, on s'aplicarà el cost del servei per Codi Postal i import de compra. L'import apareix desglossat de forma prèvia al pagament i reflexa, en linea, les alteracions tant de productes com de domicili si variés el municipi. Així mateix apareix també a la factura simplificada o ordinària si aquesta se sol·licita des de l'àrea privada.

Servei de recollida al Mercat

Pot sel·leccionar recollir la teva compra de forma presencial al Mercat a partir del dia següent sense haver de fer cues ni esperar. La seva comanda estarà preparada per emportar-se-la a partir de l'hora sol·licitada al formalitzar la compra.

Recuperació d'últimes compres

Pot recuperar, si us trobeu loginats, qualsevol de les seves últimes compres a fi d'usar-les com a plantilla o per repetir-les.

Incidències en la recepció d'articles

En cas de qualsevol incidència a la recepció de la comanda, caldrà posar-se en contacte amb l'atenció al client del Mercat al telèfon 93 872 20 66 o bé a l'adreça de correu contacte@mercatpuigmercadal.cat .Un cop valorada la incidència, motivació i origen, es cercarà una sol"lucio satisfactòria pel client.

Política de devolucions

Un cop s'ha rebut la comanda, el client disposa de 14 dies naturals per sol·licitar la devolució de la comanda totalment o parcialment, acollint-se al dret de desistiment, d'acord amb la legislació aplicable vigent. Per això, el client haurà de contactar amb atenció al client del Mercat al telèfon 93 872 20 66 o bé a l'adreça de correu contacte@mercatpuigmercadal.cat indicant el motiu de devolució de producte, les dades de comanda i de contacte. Al client se li comunicaran les instruccions per efectuar el procés de devolució.

El client no tindrà dret a desistir en els casos establerts a la vigent normativa legal, en especial, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els supòsits següents:

 • Béns confeccionats d'acord amb les especificacions del client o clarament personalitzats.
 • Aliments o béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.
 • Productes alimentaris frescos, envasats i elaborats inclosos, que ja un cop lliurats no són aptes per ser tornats per raons de protecció de la salut i higiene.
 • Supòsits evidents de ruptura de la cadena de fred no atribuïbles al Mercat Municipal de Puigmercadal o al seu transport.
 • Menjar elaborat i preparat per emportar.

Reenborsaments

El renborsament dinerari, si s'escau, fruit d'una devolució degudament raonada, legítima i acceptada, es realitzarà de forma telemàtica al compte associat al mitjà de pagament emprat en el pagament. L'import a retornar mai podrà excedir aquell abonat en la operació. Com tota transacció amb el Mercat Municipal de Puigmercadal, la divisa única d'operació serà l'Euro.

 

contacte@mercatpuigmercadal.cat